bgarzh-TWhrcsdanlenetfrdeelhuitjaplptrorusressvthtruk

Център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти 

- Кандидат-студенти

- Възрастни
 

Изборът на професия е само един етап от планиране на кариерното развитие.

Управлението на кариерата е задача за целия живот. Важно е не само съдържанието на кариерните решения, но и процесът на взимане на решение. Индивидът трябва да открие или предвиди социалните роли, които се разкриват пред него в определен момент от живота и да се подготви да ги изпълнява. 

Тестовете за образователно и кариерно ориентиране са още един източник на информация в процеса на избор на професия. Индивидуализираната интерпретация на резултатите от тях и обратната връзка, насочени към подпомагане формулирането на целите и планиране постигането им, са от изключителна важност в кариерното консултиране. Изследвания ги поставят наред с предоставянето на полезна информация за професиите и кариерите и осигуряването на външна подкрепа.

Инструменти за ориентиране

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА И КАРИЕРА

>

Magellano Junior е батерия от тестове предназначена за ученици, които искат да изберат къде да учат след седми или осми клас.  Magellano Universita е батерия от тестове, предназначена за младежи, които искат да изберат каква специалност да учат в университет. Self Directed Search (SDS) е въпросник за изследване на интересите, свързани с намирането на предпочитаната работа и кариера. 

http://www.osbulgaria.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/@873/

В дейността на ЦИПО се използават следните информационни материали:

bulet-peperuda информационни папки за професии по браншове на хартиен носител – съдържат информация за изпълняваните задачи и дейности, психо-физически и личностни изисквания към упражняващия професията, възможности за обучение, трудово възнаграждение, перспективи за трудова реализация, повишаване на квалификацията и кариерно развитие.

bulet-peperuda Справочници на висше училища, университети, професионални училища и  и обучаващи организации на хартиен носител – съдържат информация за по големите висши учебни заведения в страната, средните и професионални учебни заведения и организации в Пловдив и региона. Информацията се състои в това, за кои специалности и професии се извършва обучение в тях и за каква квалификационна степен. Условията за прием и други специфични условия

bulet-peperuda мултимедийни презентации на електронен носител, които дават нагледна информация с текст и снимков материал за професиите по групи, тяхната взаимозависимост и необходими изисквания.

bulet-peperuda комфортна обстановка

bulet-peperuda малки групи

bulet-peperuda висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в провеждането на обучения и тренинги

bulet-peperuda съвременни образователни материали

bulet-peperuda интерактивните методи  

bulet-peperuda аудио и видео материали  

bulet-peperuda индивидуален подход 

bulet-peperuda изгодни цени

* Сесиите се провеждат в удобно за всеки време (дневни, вечерни, съботно-неделни), с разнообразие от възможности за интензитет на занятията и броя часове: интензивни, полуинтензивни, разсрочени във времето.

За да изкарват прехраната си и да станат независими повечето хора се стремят да станат служители без да се проучват възможностите за кариерно развитие. Кариерното ориентиране не е само форма на амбиция, но и начин на реализиране на иновативни идеи и решения. Кариерната реализация създава работни места, насърчава богатство на обществото като цяло, и в частност, чрез кариерно консултиране, допринася за развитие на общността.
Имайки предвид високите нива на младежка безработица в Европа, кариерната реализация все повече се разглежда като средство, чрез което да се предложи на младите хора да бъдат активни на пазара на труда, да реализират своя потенциал. Въпреки това, броят на младите жени, които участват в дейности по кариерно ориентиране, все още е относително нисък.
Въпросите, които активно ще се обсъждат са: какво е кариерното ориентиране, защо то е необходимо и има обществено значение, как се осъществява кариерна реализация, както и ще бъде провокирано участниците да открият сами кариерния плам вътре в себе си, каква е ролята на образователната система и институциите в създаването на кариерно развитие в страната ни.
След като бъдат дадени отговори на тези въпроси, участниците ще търсят решения. Те вече ще познават смисъла на кариерното ориентиране, но ще трябва да предложат решения, според собствената си гледна точка и собствения си опит. Методите, които ще бъдат използвани са работа в малки групи, под ръководството на експерти, които ще провокират мнения на участниците в следните направления:
- Каква трябва да е ролята на държавата и местната власт в създаването на кариерен дух у младите хора?
- Как да открием правилната кариера за себе си?
- Как да направим оценка на собствените си умения и кариерно ориентиране и да го развием?
- Как кариерното ориентиране може да бъде развивано чрез младежките организации, работа и инициативи и в частност чрез неформално образование?
Националният младежки форум, използващ методите на презентиране и неформални срещи между млади хора, ще цели представяне работата на младежките организации като важна форма на кариерното ориентиране, която развива важни умения, компетенции и поражда мотивация за предприемане на действия. Имайки предвид факта, че младежките организации използват предимно неформални методи на образование, особено образование чрез действие, проекта ще промотира неформалното образование като изключително успешен и переспективен начин за развитие на кариерното ориентиране сред младежта.
Във всички етапи на реализация на националната среща, през подготовка, провеждане на дейности и тяхната оценка, резултати, младите жени са основна движеща сила. Темата на срещата е предварително широко дискутирана между младежи, голяма част от тях взимали участие в предишни дискусии и мероприятия на сдружението. Общият брой младежи, включени в директната реализация на проекта, е около 100.

ТЕСТ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ                               ТЕСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КАРИЕРА

Eзиков център ТЕРА си запазва правото да променя цените на услугите, условията на офертите и сроковете за изпълнение по всяко време!