bgarzh-TWhrcsdanlenetfrdeelhuitjaplptrorusressvthtruk

Връзки


Национална агенция за професионално образование и обучение - www.navet.government.bg

Агенцията по заетостта - www.az.government.bg; www.az.government.bg/OPHR/default.asp
Дирекция "Бюро по труда" Пловдив - www.btplovdiv.hit.bg
Министерство на образованието, младежта и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” - www.sf.mon.bg
Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - www.еf.mlsp.government.bg
Агенция за социално подпомагане - www.asp.government.bg
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД - www.esf.bg
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС - www.eufunds.bg
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ - http://ec.europa.eu/index_bg.htm
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - www.opac.government.bg

www.ophrd.government.bg
www.optransport.bg
www.bgregio.eu
www.mrrb.government.bg
www.opcompetitiveness.bg/index.php?lid=1
www.ope.moew.government.bg/bg

www.osbulgaria.com
Програма младеж - www.youthbg.info
Национален младежки форум - www.nmf.bg
Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите - www.yspdb.org
www.avo-bell.com
Британски съвет в България - www.britishcouncil.org/bulgaria.htm

www.elt.oup.com/?cc=bg&selLanguage=bg
www.cambridgeesol.org/index.html
www.longman-bulgaria.com/
www.macmillanenglish.com
www.macmillan.bg/welcome.html
www.pons.bg
www.expresspublishingbg.com

www.government.bg
www.mfa.bg
www.mvr.bg
www.mh.government.bg
www.mzgar.government.bg/Default.asp
www.mi.government.bg
www.mc.government.bg
www.minedu.government.bg
www.moew.government.bg
www.md.government.bg/bg/index.html


Oxford Advanced learners dicitonary

Обяви за работа с английски език на Jooble

Eзиков център ТЕРА си запазва правото да променя цените на услугите, условията на офертите и сроковете за изпълнение по всяко време!