Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Macedonian Malay Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Връзки


Национална агенция за професионално образование и обучение - www.navet.government.bg

Агенцията по заетостта - www.az.government.bg; www.az.government.bg/OPHR/default.asp
Дирекция "Бюро по труда" Пловдив - www.btplovdiv.hit.bg
Министерство на образованието, младежта и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” - www.sf.mon.bg
Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - www.еf.mlsp.government.bg
Агенция за социално подпомагане - www.asp.government.bg
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД - www.esf.bg
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС - www.eufunds.bg
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ - http://ec.europa.eu/index_bg.htm
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ - www.opac.government.bg

www.ophrd.government.bg
www.optransport.bg
www.bgregio.eu
www.mrrb.government.bg
www.opcompetitiveness.bg/index.php?lid=1
www.ope.moew.government.bg/bg

www.osbulgaria.com
Програма младеж - www.youthbg.info
Национален младежки форум - www.nmf.bg
Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите - www.yspdb.org
www.avo-bell.com
Британски съвет в България - www.britishcouncil.org/bulgaria.htm

www.elt.oup.com/?cc=bg&selLanguage=bg
www.cambridgeesol.org/index.html
www.longman-bulgaria.com/
www.macmillanenglish.com
www.macmillan.bg/welcome.html
www.pons.bg
www.expresspublishingbg.com

www.government.bg
www.mfa.bg
www.mvr.bg
www.mh.government.bg
www.mzgar.government.bg/Default.asp 
www.mi.government.bg
www.mc.government.bg
www.minedu.government.bg 
www.moew.government.bg
www.md.government.bg/bg/index.html
Oxford Advanced learners dicitonary


Обяви за работа с английски език на Jooble

Eзиков център ТЕРА си запазва правото да променя цените на услугите, условията на офертите и сроковете за изпълнение по всяко време!