Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Macedonian Malay Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
 Mon Jan 22, 2018, 2:27 pm

ФИРМЕНИ ТРЕНИНГИ

Тук ще намерите всичко, което ви интересува за фирмения тренинг. Ще отговаряме на вашите въпроси и ще се радваме да споделяме опит.

Forum Topics Posts Last Post
Как да направим добър бизнес?

1. Организирайте процеса

Организирайте целия процес на планиране като вземете в предвид следното:

 • привлечете в процеса на планиране ръководители на основните звена в предприятието и сформирайте екип отговорен за изготвянето на бизнес плана;
 • очертайте точно обхвата и обема на вашия бизнес план;
 • определете предварително срок, в които планът да бъде завършен;
 • разпределете отговорностите на всеки участник в екипа натоварен с планирането;
 • изгответе ако е необходимо заедно с участниците в екипа индивидуални работни планове свързани с целия процес на изготвяне на бизнес план;
 • организирайте и ръководете работните съвещания на екипа ангажиран с изготвянето на бизнес плана.

2. Оценете външните фактори

Направете оценка на състоянието на външната икономическа среда на компанията от гледна точка възможности и ограничения. Има някой отделни външни фактори чието влияние е важно да се прецени:

 • общите тенденции в развитието на икономиката на страната;
 • конкурентната среда в която работи компанията ви;
 • вашите доставчици и клиенти от гледна точка на възможностите им за влияние върху резултатите на вашето предприятие.

3. Оценете вътрешните фактори

Направете оценка на състоянието на вътрешната работна среда във фирмата от гледна точка на силните страни и слабите страни в работата на вашето предприятие:

 • социокултурна среда, управленски екип, лидерство;
 • ясно дефинирана стратегия , дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели;
 • състояние на основните дейности в предприятието (финанси, маркетинг,производство, продажби, персонал).

4. Анализирайте текущата стратегия и цели

Анализирайте настоящата стратегия, дългосрочни и средносрочни цели и ги оценете съобразно настоящата външно икономическа среда и настоящата вътрешна работна среда.

5. Определете нова стратегия и цели

Дефинирайте бъдещата стратегия, дългосрочни и средносрочни цели и ги обосновете на базата на преценка на бизнес средата.

6. Изгответе ясни планове

Организирайте превръщането на стратегията и дългосрочните цели в специфични планове и програми и се погрижете за съответните им ресурсно обезпечаване (финанси, техника, човешки ресурси).

7. Изгответе бюджети

Организирайте изготвянето на конкретни планове и бюджети поне за основните функции или звена – маркетинг, производство, продажби, финанси и управленски екип (със съответните необходими промени в организационната структура на компанията).

8. Сглобете общата картина

След всичко това остава само всички специфични планове на отделните звена да се сглобят и да се комплектова общият бизнес план на организацията.

За да успеете в целия този процес на планиране, трябва са си осигурите няколко основни опорни пункта:

 • участието и сериозното отношение на висшето ръководство към процеса на планиране. Плановете трябва да се възприемат като положително развитие, а не като някакви наложени ограничения.
 • краткосрочните, средносрочните и дългосрочните цели на компанията трябва да са реалистични и да не се възприемат нито като много ниски и неамбициозни, нито като много високи и непостижими (използвайте концепцията SMART).
 • слабите страни, идентифицирани по време на анализите в процеса на планиране трябва или да се елиминират като проблем или да се минимизира тяхното влияние върху крайните резултати на кампанията.
 • планът трябва да е добре оформен и представен по възможно най-разбираемият и опростен начин. Членовете на организацията трябва да знаят как тяхната работа допринася за изпълнението на заложените в плана цели.

изт. http://www.novavizia.com

3 3 Guest Sun Aug 6, 2017, 7:55 am

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com

Eзиков център ТЕРА си запазва правото да променя цените на услугите, условията на офертите и сроковете за изпълнение по всяко време!